Els cinc arquetips del Feng Shui Classic en l’entorn urbanistic

En aquest post us explico els cinc Arquetips del Feng Shui Clàssic de l´escola del Paisatge “Tu Li” en l’entorn urbanístic.

Tal com us vaig comentar en el post anterior, les dues aproximacions dels 5 arquetips, a l’interior i exterior de l’habitatge, estan directament interrelacionades i són extremadament útils i efectives.

Els cinc arquetips del Feng Shui Clàssic prenen el nom dels cinc animals que antigament i actualment expressen les qualitats que volem potenciar en l’habitatge i en les nostres vides.
Els cinc arquetips són: l’arquetip de la tortuga, l’arquetip de l’au fènix, l’arquetip del tigre, l’arquetip de el drac i l’arquetip de la serp. Hem de considerar sempre que són arquetips, que expressen un conjunt de qualitats personals intrínseques, per la qual cosa es converteixen en símbol i model original d’aquestes.

Al llegir el post anterior i haver entès com disposar la decoració i el mobiliari segons els 5 arquetips del Feng Shui Clàssic a l’interior de l’habitatge, veurem com els 5 arquetips a l’exterior de l’habitatge ens donen la informació de quina qualitat harmònica i saludable té el nostre edifici. Aquesta informació és molt útil si volem

escollir una casa al camp o un pis a la ciutat, perquè sabrem distingir entre les dues o tres possibilitats, quina d’elles és la més favorable segons el Feng Shui Clàssic, quina opció serà més òptima per ubicar el nostre habitatge o lloc de treball.

En el cas d’una casa o pis en què ja vivim, serà interessant avaluar quina qualitat i disposició tenen els 5 arquetips en l’entorn del nostre edifici, ja que els arquetips que no estiguin en harmonia, haurem de posar una atenció especial per harmonitzar a l’interior de l’habitatge. Els arquetips exteriors al nostre edifici ens donen una informació valuosa.

Hem de saber que la capacitat de viure en un espai equilibrat, que ens nodreixi i permeti estar en harmonia amb nosaltres mateixos, depèn de tres factors segons el Feng Shui Clàssic: el 33% depèn de l’exterior del nostre habitatge, el 33% depèn de l’ interior de l’habitatge i el 33% restant de la capacitat i voluntat de la persona de realitzar els canvis interns adequats per viure amb més qualitat de vida, es tracta de l’elecció i llibertat de la persona per triar com voleu viure. Els tres factors estan directament relacionats i es nodreixen i ajuden o no s´ajuden entre ells.

Significat dels arquetips a nivell psicològic

SERP-CENTRE: representa el jo soc, la consciència d´un mateix, la estabilitat i la confiança.
TORTUGA-ESQUENA: representa la força biològica primària, la fortalesa personal, el suport, la consciència dels meus orígens.
FENIX-FRONT: representa la claredat de la ment, les fites i objectius a la vida. La manifestació de la realització personal.
DRAC-ESQUERRA: representa les pròpies habilitats personals. La creativitat, el moviment i el desenvolupament cap a la consecució de les fites.
TIGRE-DRETA: capacitat de reflexió, discerniment i anàlisi. La recapitulació i el plantejament de noves estratègies.

Significat dels arquetips a nivell físic en l’entorn urbanístic

SERP-CENTRE: muntanya o edifici estable, ben assentat, que transmeti equilibri.
TORTUGA-ESQUENA: muntanya o edifici més alt a la façana posterior a l’edifici en el qual vivim.
FENIX-FRONT: obertura, espaiositat i projecció enfront de la façana principal de l’edifici on vivim. Un camp, un passeig, un parc, un carrer gran, amb un edifici baix en la banda oposada de la passejada o parc (permet contenir el Qi l’energia vital a la façana principal- entrada de l’Qi a l’edifici).
DRAC-ESQUERRA: muntanya o edifici més alt que l’edifici on vivim, a l’esquerra de la nostra ubicació.
TIGRE-DRETA: muntanya o edifici més baix que l’edifici on vivim, a la dreta de la nostra ubicació.

En relació als arquetips del Feng Shui Clàssic en l’entorn rural o urbanístic de l’edifici on vivim, haurem d’analitzar quin dels arquetips està en harmonia i que no ho està.

Els arquetips que no estiguin en harmonia, si l’habitatge és al camp o a la ciutat amb terreny propi circumdant, podrem actuar en la topografia del nostre terreny i crearem un jardí bell que sigui adequat i sintonitzi els 5 arquetips.

Si l’habitatge és un pis que no té terreny circumdant propi en el qual podem actuar, actuarem i potenciarem els arquetips a l’interior de l’habitatge o lloc de treball.
A l’interior de l’habitatge, des de la ubicació de la persona, allà on estigui asseguda, hi haurà un element de protecció i estabilitat a l’espai posterior (esquena), enfront de la persona un espai obert, lluminós, que permeti la projecció de futur, un element baix i estable a la dreta de la persona (qualitat que ascendeix de la terra), i un element alt, dinàmic esquerra de la persona (qualitat que baixa de la volta celeste), i al centre l’estabilitat, la connexió Cel-Terra (canal central, internet cap-columna-sacre).

Allà on passem temps, al llit dormint, asseguts, sofà, silló, cadira de treball, etc. tindrem sempre en compte col·locar els arquetips en harmonia. Les qualitats físiques i la ona de forma energètica que generen, permetran integrar en nosaltres les qualitats harmòniques i equilibrades dels arquetips, com a expressió de les nostres qualitats intrínseques en equilibri i harmonia, i ens ajudaran a viure amb més claredat, estabilitat, harmonia, discerniment i capacitat d´aconseguir les fites que ens proposem.

Cada moviment de cada moble, quadre i element decoratiu del nostre habitatge expressa un moviment en la nostra estructura vital, és similar a fer acupuntura a l´espai on vivim o on treballem, per aquesta raó cal fer els canvis a l´interior de l´habitatge amb coneixement i consciència de cada acció.

Deixeu un comentari