brujula geomántica de Feng Shui

Vius en una casa sana?

A través de la meva experiència, creant projectes sostenibles, amb Feng Shui clàssic, bioclimatisme i responsables amb el medi ambient, he anat desenvolupant una forma de treballar que m´ha anat portant a l’apropament i aprofundiment de la salut de l’hàbitat i la salut personal.

Com a arquitecta especialitzada en sostenibilitat, Feng Shui clàssic i salut de l´hàbitat, entenc la necessitat de donar una solució integral a la recerca de benestar i harmonia amb l’entorn que ens envolta i unificar dins d’un marc professional l’arquitectura, la salut i la sostenibilitat, aplicades a edificacions, urbanisme sostenible, paisatgisme, particulars i empreses.

Les persones que demanen els meus serveis son persones amb la sensibilitat o la inquietud de viure en una casa o empresa saludable, respectuosa amb el medi ambient, creada amb arquitectura bioclimàtica, construïda amb materials naturals locals, dissenyada amb la ciència del Feng Shui clàssic i la geometria àuria i amb un estudi Geobiològic que els permeti viure en una casa i en un entorn de treball sa.

Amb la mateixa filosofia harmonitzo habitatges i empreses ja construïts, amb l´objectiu de millorar la salut, la comunicació, el benestar de les persones que hi viuen, així com l´efectivitat i eficiència de l´empresa. Cada vegada hi ha més persones que, tot i no saber amb profunditat d´aquests temes, em consulten per que saben la importància de tenir-los en compte.

Per què fer un estudi de Geobiologia?

Saps si vius en una casa sana? En un entorn de treball sa? Saps si l´esgotament, l´insomni, la falta d´energia que sents provenen del subsòl de la teva casa?

Les alteracions geològiques provoquen distorsions en el camp magnètic terrestre. El nivell de radioactivitat ambiental i el camp magnètic natural augmenta, disminueix o s’altera per la presència d’aigües subterrànies, falles geològiques, fractures del terreny, àrees de contacte entre diferents tipus de materials, coves, jaciments metal·lífers, gas radó, així com les xarxes electromagnètiques de Hartmann i Curry. Aquestes alteracions geològiques generen un camp electromagnètic que ascendeix verticalment fins arribar als nostres habitatges.

Aquests camps electromagnètics, al llarg del temps, generen un impacte nociu al nostre cos, podent-se desenvolupar o agreujar diferents malalties, com insomni, sensació d´esgotament, falta d´energia, nerviosisme, fins a síndrome de fatiga crònica i diferents tipus de càncer entre altres.

Un bon estudi geobiològic detectarà les alteracions geològiques i radiacions, en cas d´haver-ne informarà a les persones que hi viuen en quin lloc han de col·locar el dormitori, l´estudi o els espais on hi passen més hores, així com les solucions per augmentar la qualitat biòtica de l’habitatge i viure en un espai més sa.

Altres aspectes que tenim en compte en l´Estudi de Geobiologia son les radiacions provocades per la nova tecnologia, ones electromagnètiques generades normalment a través dels aparells i antenes de telefonia mòbil, WiFi, WiMax, telèfons sense fil DECT, televisió digital terrestre (TDT), radars. Els camps electromagnètics d’instal·lacions elèctriques, línies d´alta i mitja tensió, transformadors urbans, i camps elèctrics i magnètics de l´interior de la casa.

Per què fer un estudi de Feng Shui Clàssic?

Perquè vull viure en un espai harmoniós, una casa amb un alt nivell de vitalitat i salut que em permetin una millora del descans i la reparació cel·lular, un augment del desenvolupament creatiu, la capacitat de concentració i la millora de les relacions familiars i la comunicació interpersonal.

El Feng Shui és una ciència capaç de crear vincles entre l´Ésser humà i la Naturalesa que potencien aspectes d’estabilitat, de salut, de prosperitat, de claredat mental, de consciència sensorial. Ajudant a les persones a desenvolupar la seva vida de la forma més òptima possible.

Quan el Feng Shui s’aplica en la construcció d’habitatges o espais arquitectònics, es dissenyen aquests de manera que la seva integració amb l’entorn sigui el més equilibrada possible. Creant cases que “nodreixin” als inquilins. Cases que aportin beneficis i ajudin a les persones que les habiten a assolir els seus objectius i aconseguir els seus somnis. El mateix apliquem en els Estudis de Feng Shui quan la casa ja està construïda: aconseguim optimitzar i potenciar la distribució segons l’ús de cada estança, sense necessitat d´obres. Creem espais energèticament sans amb una òptima harmonització entre la persona, les seves potencialitats i l´espai que l´envolta.

Chinese Feng Shui Compass

També apliquem la ciència del Feng Shui a empreses i comerços. Un bon estudi de Feng Shui clàssic realitzat per un professional amb experiència, sempre és capaç de crear espais harmoniosos, on es potenciïn totes les qualitats personals i es millorin els recursos empresarials i de gestió comercial.

Per què dissenyar amb arquitectura sostenible?

Perquè vull viure en una casa energèticament eficient, construïda amb materials saludables ecològics, amb el màxim de lluminositat i aprofitament solar, disminuint el consum energètic i per tant estalviant econòmicament.

Bioclimatisme: adapto les construccions al clima, tenint en compte les condicions de l´entorn, la orientació solar, els vents predominants, etc., amb la finalitat de situar en la millor posició possible l´edifici.

Així utilitzem de forma eficaç i econòmica els recursos naturals disponibles, i disminuïm el consum energètic al llarg de la vida de l´edifici, respectant a l´hora el medi ambient. Integro en el disseny una bona il·luminació natural, essent l´artificial de baix consum, i una bona ventilació natural.

Bioconstrucció: Els materials naturals permeten l’intercanvi d’humitat entre l’edifici i l’atmosfera, tan necessari per a la nostra salut. Utilitzo els materials locals que respecten la salut i que tenen la certificació ecològica. Integro els materials ecològics amb els sistemes constructius tradicionals i també més avançats, respectuosos amb l’entorn, que optimitzen el confort, donen sensació de frescor a l´estiu i sensació càlida i de recolliment a l´hivern. Dissenyo els recorreguts de les instal·lacions elèctriques de manera intel·ligent perquè no produeixin pertorbacions i es realitzen bones presses de terra.

Energies renovables i Eficiència energètica: Els dissenys que realitzo son mediambientalment responsables i energèticament viables. Els edificis i habitatges es classifiquen amb l’eficiència energètica classe A. Integro en la construcció sistemes d’energia renovable: biomassa, plaques solars, plaques fotovoltaiques, instal·lacions geotèrmiques i eòliques.

Reciclatge d´aigües: Incorporo sistemes de depuració biològica i reutilització d’aigües grises i pluvials. Això inclou sistemes d’estalvi d’aigua, xarxes separades, filtres de depuració de l’aigua potable, depuració i reutilització d’aigües residuals, i la recol·lecció d’aigües pluvials per al reg del jardí, hort i zones verdes.

En una casa on s’han cuidat tots aquests paràmetres, es poden escoltar freqüentment per part de les persones que hi viuen frases com: “Em sento molt a gust en aquesta casa”. “Es respira un ambient de pau i assossec”. “Dormo profundament i em llevo molt descansat”. “Els convidats senten una sensació d’acolliment i benestar”. “Estic més vital i creatiu”. “Tant el descans com la feina, em condeix més”. “Els meus fills emmalalteixen menys i estan més vitals”

Valorant de manera subjectiva una sèrie de vivències que els fan sentir molt bé en els seus nous habitatges. Sensacions subjectives, que també es poden valorar objectivament amb els instruments de mesura adequats, com biovoltímetres, comptadors Geiger, mesuradors de ràdio freqüència i altres mesuradors utilitzats freqüentment en la consultoria mediambiental.

De la mateixa manera, sobre un habitatge ja construït, sempre es pot intervenir per eliminar o compensar les alteracions que aquest pugui tenir. Millorant substancialment la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Deixeu un comentari